League of legends: "Jounin Bushi Kouryaku":

Toggle Wide/Narrow Thumbs: